Blog

prawo bankowe
administrator

Moc dowodowa wyciągu z ksiąg banku

Od 7 listopada 2019r. banki tracą możliwość uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w oparciu o wyciąg z ksiąg banku. Z tym bowiem dniem przestaje obowiązywać art. 485 § 3 kodeksu postępowania cywilnego stanowiący, iż sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych

Czytaj całość >>
prawo bankowe
administrator

Procedura przymusowego łączenia się banków

1 grudnia 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo bankowe, która w istotny sposób zwiększyła uprawnienia nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa ta wprowadziła do prawa bankowego instytucję przejęcia banku przez bank przejmujący z pominięciem zgody banku przejmowanego na podstawie decyzji KNF. Zgodnie z art. 146b ust. 1 ustawy Prawo

Czytaj całość >>
bank spółdzielczy
administrator

Skutki podatkowe wypłaty udziału w banku spółdzielczym

Osoby wskazane w deklaracjach członkowskich jako osoby upoważnione do wypłaty udziałów po śmierci członka, z dniem jego śmierci nabywają w stosunku do banku roszczenie o wypłatę tych udziałów. Jakie skutki podatkowe wywołuje wypłata udziałów członkowskich po zmarłym członku banku spółdzielczego? Członek spółdzielni może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu

Czytaj całość >>
PSD2
administrator

Zwrot kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o usługach płatniczych w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek klienta, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca klientowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem

Czytaj całość >>
bank spółdzielczy
administrator

Procedura dobrowolnego łączenia się banków spółdzielczych

W obliczu dokonującego się powoli procesu konsolidacji banków spółdzielczych, między innymi poprzez dobrowolne połączenia, warto poświęcić kilka słów omówieniu tego skomplikowanego zagadnienia. Podstawy prawne procesu łączeniowego Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestię dobrowolnego łączenia się banków spółdzielczych są ustawa Prawo bankowe oraz ustawa Prawo spółdzielcze. Natomiast kwestie dotyczące uzyskania zezwolenia Komisji

Czytaj całość >>
prawo bankowe
administrator

Zasada proporcjonalności w stosowaniu polityki wynagrodzeń w bankach

Z dniem 02.05.2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach. Powyższe rozporządzenie modyfikuje zasady przyznawania i wypłacania stałych i zmiennych składników wynagrodzeń osobom zajmującym stanowiska kierownicze

Czytaj całość >>

O mnie

r pr Damian Gądek blog o prawie bankowym

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie bankowym publicznym i prywatnym oraz działalności banków spółdzielczych. Posiadam 10-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości: od stanowiska doradcy klienta, zarządzania ryzykiem, AML, compliance do członka zarządu.

Prawo bankowe to nie tylko obszar mojego doświadczenia zawodowego, ale również moja pasja, która zrodziła pomysł na bloga.